WarsawBooster23

O programie

Warsaw Booster’23 to miejski program akceleracji innowacyjnych projektów i startupów.

Warsaw Booster wspiera zespoły opracowujące ambitne rozwiązania technologiczne w doskonaleniu kompetencji biznesowych. Daje możliwości skalowalności biznesu i pozyskania finansowania oraz tworzenia unikalnych relacji z otoczeniem biznesu.

W tegorocznej edycji poszukiwane są wysokotechnologiczne rozwiązania, produkty lub usługi, które służą poprawie jakości życia mieszkańców i osób odwiedzających stolicę, wspierają administrację lokalną i spółki miejskie w realizacji ich zadań, odpowiadają na wyzwania związane ze zrównoważonym rozwojem miasta i przyczyniają się m.in. do łagodzenia zmian klimatycznych.

O programie

Warsaw Booster’23 to program akceleracji, którego celem jest wsparcie najlepszych projektów technologicznych w doskonaleniu kompetencji biznesowych oraz budowania relacji z ponad 50 partnerami instytucjonalnymi, organizacjami i firmami będącymi liderami w swych branżach oraz spółkami i biurami miejskimi. Uczestnicy otrzymają indywidualne i dopasowane do ich najpilniejszych potrzeb wsparcie doradców programu oraz mentorów z kilkudziesięciu firm, korporacji, organizacji społecznych.

W tegorocznej edycji przedstawiciele partnerów korporacyjnych i społecznych podzielą się z uczestnikami swoją wiedzą i doświadczeniem zarówno na etapie akceleracji, jak i w procesie mentoringu.

Inicjatorem programu jest Miasto St. Warszawa, które ufundowało nagrody o łącznej wartości 87 500 zł.

Operatorem programu w latach 2021-2023 jest konsorcjum trzech fundacji: Koalicji na rzecz Polskich Innowacji, Fundacja Mobile Open Society through Technology (MOST) oraz Startup Hub Poland. Fundacje mają unikalne, wieloletnie doświadczenie wspierania innowacyjności w niemal każdym sektorze – publicznym, prywatnym oraz obywatelskim.

Po zakończeniu programu, doświadczenia uczestników zostaną zebrane i opublikowane jako e-book, będący zestawieniem dobrych wzorców budowy miejskiej innowacyjności oraz działań zrealizowanych w ramach programu.

Do kogo jest skierowany?

Warsaw Booster’23 skierowany jest do ambitnych przedsiębiorców, zainteresowanych wsparciem dostosowanym do ich aktualnych potrzeb, pozyskiwaniem wiedzy od najlepszych, wymianą doświadczeń oraz sieciowaniem kontaktów.

Do programu zgłaszać się mogą najlepsze projekty technologiczne (istniejące jednak nie dłużej niż 3 lata) oraz twórcy, którzy nie prowadzą jeszcze działalności gospodarczej. Warunkiem koniecznym jest prowadzenie działalności lub zamiar prowadzenia działalności w Warszawie – wiodącym w Europie Środkowo-Wschodniej hubie innowacji.

W tegorocznej edycji Warsaw Booster’23 poszukiwane będą rozwiązania, produkty lub usługi, które opierają się na takich technologiach jak:

 • sztuczna inteligencja (AI),
 • internet rzeczy (IoT),
 • analiza wielkich zbiorów danych (big data),
 • przetwarzanie danych w chmurze obliczeniowej (cloud computing),
 • wirtualna rzeczywistość (VR) i rozszerzona rzeczywistość (AR).

Wszyscy uczestnicy zakwalifikowani do Warsaw Booster’23 zaproszeni zostaną do akceleracji w oparciu o Indywidualny Tok Akceleracji.

Działania, wiedza oraz wspierający mentorzy, doradcy oraz partnerzy dopasowani zostaną do profilu i realnych potrzeb pomysłu.

Każdy z zespołów zyska dostęp do liderów przedsiębiorczości oraz ekspertów korporacji, które wspierają tegoroczną edycję programu. Wymiana wiedzy i doświadczenia pozwoli na zwiększenie możliwości innowacyjnego działania oraz szanse na pozyskanie kapitału inwestycyjnego.

Nagrody

Łączna wartość nagród to 87 500 zł.

 • I miejsce: 45 000 zł
 • II miejsce: 30 000 zł
 • III miejsce: 12 500 zł

Na obrazku wymieniono wartości nagród

Harmonogram

Rekrutacja rozpocznie się w połowie maja i potrwa do 23 czerwca br. za pośrednictwem strony www.

 • 1 lipca - ogłoszenie 45 projektów wybranych do I fazy akceleracji
 • 30 sierpniaPRE SEMI DEMO DAY - ogłoszenie wyboru 20 projektów, które wejdą do II fazy akceleracji
 • 19 października - SEMI DEMO DAY – ogłoszenie 10 projektów, które przejdą do ostatniej fazy akceleracji
 • 12 grudnia DEMO DAY – ogłoszenie trójki zwycięzców programu

 

Na obrazku widoczna jest linia czasu z datami wydarzeń

Wyzwania miejskie

Co roku realizujemy przed rozpoczęciem akceleracji warsztaty we współpracy z m. st. Warszawa dotyczący wyzwań miejskich. W edycji WB23 na ostatecznej liście znalazło się 76 wyzwań miejskich. Następnie wyzwania zostały pogrupowane i przypisane do czterech obszarów, jakie udało się określić w edycji programu realizowanego dwa lata temu - Warsaw Booster’21:

 • Transport i infrastruktura komunikacyjna miasta Warszawa
 • Jakość życia w mieście: planowanie miasta i dbanie o mieszkańców Warszawy
 • Zasoby naturalne Warszawy: ochrona środowiska, zanieczyszczenie oraz zrównoważona energia
 • Kapitał miasta Warszawa: usługi publiczne, zasoby oraz administracja.

Na obrazku wymieniono wyzwania miejskie

 

Szczegółowa (wspomniana wyżej) lista wyzwań znajduje się poniżej.

Transport i infrastruktura komunikacyjna miasta Warszawa:

 • Automatyzacja procesu rozliczania opłat na parkingach P+R w oparciu o istniejące platformy/rozwiązania miejskie
 • Cyfrowa obsługa płatności i bramek na parkingach P+R
 • Powiadamianie pasażerów o nieplanowanych zmianach w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w czasie rzeczywistym poprzez funkcjonujące już rozwiązania np. mobiWAWA oraz inne powstające aplikacje dla pasażerów
 • Umożliwienie korzystającym z transportu publicznego zmiany planu podróży i dostosowanie zachowań komunikacyjnych do zmieniającej się dynamicznie sytuacji
 • Inteligentne systemy sterowania ruchem: prewencyjne i pozwalające na szybką reakcję na incydenty
 • Wytyczanie optymalnych tras przy rozbudowie infrastruktury miejskiej, np. nowe przystanki metra, ścieżki rowerowe
 • Wirtualna baza rzeczy zagubionych w Warszawskim Transporcie Publicznym
 • Sprawniejsze wejście w strefę biletową w metrze - otwieranie bramek do metra inną metodą niż QR kod (do integracji z istniejącymi rozwiązaniami)
 • Bezpieczny przewóz hulajnóg i rowerów pojazdami Warszawskiego Transportu Publicznego
 • Ułatwienie podróżowania transportem publicznym poprzez system PAYG w komórce (do zintegrowania z funkcjonującymi już rozwiązaniami/aplikacjami)
 • Mobilna aplikacja windykacyjna dla pasażerów transportu publicznego
 • Rozwój infrastruktury fizycznej i cyfrowej wspierającej mobilność pieszą i mikromobilność - lepsza realizacja zasad odwróconej piramidy transportowej
 • Promocja transportu zbiorowego. Promowanie ekologicznych sposobów transportu
 • Przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu ościennych dzielnic
 • Zarządzanie nośnikami reklamowymi w transporcie publicznym
 • Integracja transportu i logistyki w mieście - zarządzanie tzw. ostatnią milą
 • Ułatwienie poruszania się między przestrzeniami otwartymi i zamkniętymi
 • Brak konfliktów na linii: ścieżki rowerowe – chodniki
 • Komfortowe poruszanie się pieszych po mieście
 • Optymalne wykorzystanie miejsc parkingowych - publicznych i prywatnych
 • Prawidłowe parkowanie w Warszawie
 • Miasto dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami
 • Weryfikacja aut przypisanych do mieszkania

Jakość życia w mieście: planowanie miasta i dbanie o mieszkańców Warszawy:

 • Badanie potrzeb mieszkańców, nastrojów społecznych (user experience) poprzez istniejące narzędzia takie jak 19115
 • Stworzenie alternatywnych sposobów udziału mieszkańców w zebraniach/głosowaniach itp., w których na ten moment wymagany jest udział stacjonarny (w oparciu o istniejące platformy miejskie)
 • Przeciwdziałanie marnowaniu żywności (w tym na straganach i w punktach handlowych)
 • Atrakcyjne sposoby edukowania użytkowników miasta nt. zasad ruchu drogowego, np. zasady korzystania ze ścieżek rowerowych, hulajnóg elektrycznych, ładowarek do pojazdów elektrycznych
 • Co-housing senioralny
 • Zapewnienie bardziej przyjaznych warunków mieszkaniowych w mieście. Dostępność mieszkań dla każdego
 • Wspieranie seniorów (m.in. przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu i samotności, monitoring stanu zdrowia osób starszych)
 • Ułatwianie dostępu i wsparcie w korzystaniu z miejskich rozwiązań cyfrowych
 • Ograniczanie reklam w przestrzeni miejskiej
 • Stworzenie systemu do przekazywania żywności z krótkim okresem ważności ze szczególnym uwzględnieniem dużych przedsiębiorców (to tam obecnie marnuje się najwięcej żywności)
 • Zautomatyzowane wynajmowanie miejsc na stoiskach i targowiskach - automatyzacja procesu zawierania umów dla handlu obwoźnego
 • Usługi z zakresu zdrowia psychicznego
 • Samowystarczalne dzielnie (brak konieczności dalekiego przemieszczania się w celu realizacji usługi)

Zasoby naturalne Warszawy: ochrona środowiska, zanieczyszczenie oraz zrównoważona energia:

 • Zapewnienie odpowiedniej ilości retencji wody w mieście
 • Zwiększanie ilości zieleni, także wertykalnej, nowe formy zieleni
 • Rozwiązania z zakresu citizen science (np. monitorowanie stanu środowiska przez mieszkańców) wykorzystujące istniejące dane miasta i/lub tworzące nowe dane uzupełniające obraz stanu miasta udostępniane w formatach przyjaznych maszynowemu przetwarzaniu
 • Zrównoważony rozwój miasta zgodny z "Zieloną Wizją Warszawy"
 • Lepsze wykorzystanie odpadów
 • Dalsze rozwijanie świadomości ekologicznej mieszkańców, przeciwdziałanie złym zachowaniom i nawykom względem środowiska naturalnego (takim jak np. pozostawianie śmieci w miejscach publicznych, zanieczyszczanie powietrza)
 • Czyste powietrze w mieście
 • Eliminacja kopciuchów
 • Mniej hałasu w mieście
 • Ograniczanie dostępu starych pojazdów do centrum miasta
 • Dostępność różnych form komunikacji miejskiej z uwzględnieniem ekologicznych źródeł energii
 • Wysoka przepustowość oczyszczalni ścieków

Kapitał miasta Warszawa: usługi publiczne, zasoby oraz administracja:

 • Cyfrowe rozwiązania przy planowaniu i konsultowaniu planów zagospodarowania przestrzennego z mieszkańcami
 • Krótkoterminowy najem dla małych firm na korzystnych warunkach
 • Wdrażanie idei 15 minutowego miasta wraz z aktywnym i nie tylko stacjonarnym udziałem mieszkańców
 • Większa rozpoznawalność/świadomość istnienia miejskich rozwiązań IT wśród użytkowników miasta
 • Dobre zdrowie i jakość życia mieszkańców dzięki większej dostępności do usług służby zdrowia
 • Planowanie i zarządzanie wszystkimi remontami w mieście utrudniającymi poruszanie się po mieście
 • Bieżące powiadamianie mieszkańców o zakłóceniach w mieście
 • Analiza ryzyka niedopełnienia obowiązków takich jak odbiór odpadów, odśnieżanie chodnika, usuwanie plakatów wyborczych. Zdefiniowanie działań prewencyjnych i ścieżki naprawczej
 • Ścieżka działań prewencyjnych i naprawczych w przypadku uszkodzeń własności wspólnej (np. latarnie, przystanki, sygnalizacja świetlna, zieleń, itp.) i innych wybryków huligańskich

Partnerzy

W tym roku mamy ponad 50 partnerów, w tym korporacji, fundusze venture capital i przedsiębiorstwa miejskie. Liderzy w swoich branżach, jak np. IT, budowlanej, edukacyjnej, VC czy prawnej będą dzielić się wiedzą na różnych etapach programu. Poniżej przedstawiamy listę niektórych z nich:

 • 7bulls
 • Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości
 • Kancelaria AOMB
 • Black Pearls
 • BNP Paribas
 • BRAND24
 • Budimex
 • Fundacja Circular Poland
 • Fundacja Centrum Cyfrowe
 • COBIN Angles
 • Crido
 • DELab UW
 • Kancelaria DGTL
 • Direct People
 • Fundacja DKO
 • Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka
 • Exeq
 • Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
 • Fundacja Przedsiębiorczych Kobiet
 • Fundacja Widzialni
 • IBM
 • Infini Fundusz
 • inQUBE Uniwersytecki Inkubator Przedsiębiorczości, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Intel
 • ISS
 • Stowarzyszenie Miasto jest Nasze
 • MITEF (Fundacja Przedsiębiorczości Technologicznej)
 • Movens Capital
 • NESsT
 • Omnilogy
 • Oracle
 • SAP Polska Sp. z o.o.
 • SHAPE VC
 • Sieć Otwartych Innowacji (ARP)
 • Siemens
 • SKANSKA
 • SMOK Ventures
 • Speed-up
 • Kancelaria SSW Pragmatic Solutions
 • Starfinder
 • Steo
 • Supremis
 • Kancelaria Taylor Wessing
 • T-Mobile
 • UNEP Grid
 • Uniwersytet Warszawski
 • Urząd Patentowy RP
 • You Nick

Poprzednie edycje programu

Zrealizowano już 9 edycji Warsaw Booster, co oznacza, że jest to najdłużej cyklicznie realizowany program akceleracji miejskiej w Polsce.

Aby dowiedzieć się więcej o poprzednich edycjach zapraszamy na strony: www.warsawbooster22.pl,  www.warsawbooster21.pl oraz www.warsawbooster20.com.

Ebook z edycji 2022 można zobaczyć tutaj.

Pobierz: ebook WB'21, czyli o doświadczeniach z realizacji programu akceleracyjnego