Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

WarsawBooster23 - Regulamin z dnia 19 czerwca 2023r.

WarsawBooster'23 Miejski program akceleracyjny dla start-upów

Projekt finansuje m.st. Warszawa

Regulamin z dnia 19 czerwca 2023r.

Regulamin Warsaw Booster ‘23

I. DEFINICJE

Określenia użyte w niniejszym regulaminie (“Regulamin”) oznaczają:

 1. Organizator - m.st Warszawa. Program finansuje Organizator, zaś Operator uzupełnia środki na jego realizację dostarczając wkład własny. Przedmiotem Programu jest holistyczne wsparcie środowiska innowatorów i rozwój ekosystemu technologicznego biznesowego z Warszawą jako dogodnym miejscem dla pomysłodawców i przedsiębiorców.
 2. Operator - trzy działające wspólnie podmioty pozarządowe wybrane przez Organizatora w postępowaniu konkursowym na mocy zarządzenia nr 907/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z 15 czerwca 2021 r.:
  • FUNDACJA STARTUP HUB POLAND

   siedziba: ul. Senatorska 2, 00-075 Warszawa, numer KRS: 0000433935, NIP 5213637149, REGON 146312580, strona www: https://startuphub.pl,

  • FUNDACJA KOALICJI NA RZECZ POLSKICH INNOWACJI

   siedziba: ul. Banderii 4/162, 01-164 Warszawa, numer KRS: 0000584525, NIP: 9571081798, REGON: 362953550, strona www: https://koalicjadlainnowacji.pl

  • FUNDACJA MOBILE OPEN SOCIETY THROUGH TECHNOLOGY (MOST)

   siedziba: ul Siewierska 16a/14, 02-360 Warszawa, numer KRS: 0000176103, NIP 5213276504, REGON 015618056 , strona www: www.fundacjamost.pl,

Liderem Konsorcjum jest Fundacja Startup Hub Poland.

 1. Program — miejski program akceleracyjny Warsaw Booster ’23.
 2. Uczestnik — podmiot spełniający warunki, o których mowa w §3 “Uczestnicy” niniejszego Regulaminu, który został zakwalifikowany do udziału w Programie przez Jury.
 3. Formularz Podstawowy — formularz wypełniany drogą elektroniczną przez daną osobę na rzecz podmiotu ubiegającego się o uczestnictwo w Programie. Udostępniany jest on na czas rekrutacji na stronie internetowej Programu.
 4. Formularz Zaawansowany — formularz, którego celem jest pozyskanie dodatkowych informacji o zgłaszanym Projekcie. Operator może zwrócić się, na podany w Formularzu Podstawowym adres email, z prośbą o wypełnienie rozszerzonego, zaawansowanego formularza rekrutacyjnego.
 5. Projekt — rozwiązanie zgłoszone do Programu za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej www.warsawbooster23.pl. Projekt powinien spełniać kryteria zamieszczone w §2 “Postanowienia Ogólne”, pkt. 2.
 6. Akceleracja — wsparcie merytoryczne udzielane Uczestnikowi w trakcie trwania Programu. Dostępne dla Uczestników wsparcie opierać się może w szczególności na warsztatach grupowych, spotkaniach z Doradcami, Mentorami oraz przedstawicielami Partnerów, przedstawicielami spółek miejskich i promocji najlepszych Projektów.
 7. Doradca — osoba współpracująca z Operatorem lub wspierająca Operatora, zapewniająca merytoryczne wsparcie dla Uczestników, na poziomie warsztatów grupowych i/albo w zakresie indywidualnej akceleracji.
 8. Mentor — osoba działająca w Programie pro bono, współpracująca z Operatorem, wspierająca Operatora, lub desygnowana przez Partnera, wspierająca wskazanych Uczestników w rozwoju.
 9. Partner — podmiot wskazany przez Operatora wspierający Program. Aktualna lista Partnerów znajduje się na stronie Programu www.warsawbooster23.pl.
 10. Jury — komisja, która dokonuje oceny merytorycznej Projektów na etapie rekrutacji, a także w trakcie trwania Programu. Procesy decyzyjne realizowane będą przez Jury w składzie: przedstawiciele Operatora, przedstawiciel Organizatora Programu, z ewentualnym uczestnictwem przedstawicieli Partnerów.
 11. Nagroda — środki finansowe przyznane za zajęcie I, II i III miejsca podczas wydarzenia kończącego Projekt (Demo Day), w wysokości wskazanej w § 11 ust. 1 Regulaminu.
 12. Nagroda Uzupełniająca — Operator dopuszcza możliwość przyznania dodatkowej nagrody przekazanej przez Partnerów, Operatora bądź Organizatora programu konkretnym Projektom, niezależnie od środków wskazanych w § 11 ust. 1 Regulaminu.
 13. Ławka Rezerwowa — lista 5 Projektów uszeregowanych od 1 do 5, wybranych przez Jury, gdzie nr 1 to projekt z największą liczbą punktów. Są to Projekty zaproszone warunkowo do Programu, których przedstawiciele mogą uczestniczyć w warsztatach i spotkaniach grupowych do etapu Pre Semi Demo Day, lecz nie będą uczestniczyć w sesjach mentoringowych i Pre Semi Demo Day. W przypadku, w którym Uczestnik nie może kontynuować udziału w Programie, na jego miejsce Operator wskaże Projekt znajdujący się na Ławce Rezerwowej, wg. kolejności określonej przez Jury.
 14. Pre Semi Demo Day — zamknięte posiedzenie Jury mające na celu wybór 20 Uczestników II części Akceleracji..
 15. Semi Demo Day — wydarzenie zorganizowane na koniec II części Akceleracji z udziałem publiczności w celu prezentacji 20 wybranych Projektów. W ramach Semi Demo Day po prezentacjach projektów, Jury podejmuje decyzję o przejściu do kolejnej części Programu 10 finałowych Projektów.
 16. Demo Day — wydarzenie zwieńczające Program, na którym 10 finałowych Projektów zademonstruje się przed publicznością oraz Jury. Po prezentacjach Jury wybierze 3 zwycięskie Projekty, którym przyznane zostaną Nagrody.
 17. Umowa Akceleracyjna — umowa, stanowiąca załącznik nr. 3 do Regulaminu, która może być zawarta pomiędzy Operatorem a Uczestnikiem, którego Projekt został wybrany do Akceleracji.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w Programie realizowanym przez Operatora na podstawie Zarządzenia nr 907/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w latach 2021-2023 pod nazwą „Miejski program akceleracyjny Warsaw Booster”.
 2. Program skierowany jest w szczególności do podmiotów, które rozwijają technologie lub projekty biznesowe w obszarach powiązanych z technologiami informatycznymi oraz rozwiązań dla innowacyjnego miasta i jego mieszkańców, w tym przyczyniają się do łagodzenia zmian klimatycznych. Proponowane rozwiązania powinny wykorzystywać nowoczesne technologie takie jak:
  • sztuczna inteligencja (AI),
  • internet rzeczy (IoT),
  • analiza wielkich zbiorów danych (big data),
  • przetwarzanie danych w chmurze obliczeniowej (cloud computing),
  • uczenie maszynowe (machine learning),
  • wirtualna rzeczywistość (VR) i rozszerzona rzeczywistość AR).
 3. Warunkiem wzięcia udziału w Programie jest pozytywne przejście procesu rekrutacyjnego określonego w dalszej części Regulaminu.
 4. Program realizowany jest na terytorium Miasta Stołecznego Warszawy i przeznaczony jest dla tych podmiotów lub osób fizycznych, które w związku z udziałem w Programie planują w całości lub części zorganizowanie swojej działalności gospodarczej na terytorium m.st Warszawa lub kontynuować wcześniej prowadzoną działalność na terytorium m.st. Warszawy.
 5. Przystąpienie do Programu jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją przez zgłaszającego postanowień Regulaminu.
 6. Przystępując do Programu Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki uczestnictwa w Programie i posiada wszelkie prawa do rozwijania zgłaszanego przez siebie Projektu.
 7. Członek zespołu, który w toku zgłaszania Projektu poprzez wypełnienie i przesłanie Formularza Podstawowego i ewentualnie Formularza Zaawansowanego zaakceptował niniejszy Regulamin może zostać zobowiązany przez Operatora do wskazania pozostałych członków zespołu, w sposób umożliwiający zawarcie umowy dotyczącej szczegółowych warunków uczestnictwa w Programie. Nie zawarcie ww. umowy przez choćby jednego z wskazanych członków zespołu upoważnia Operatora do zakończenia uczestnictwa Uczestnika w Programie.
 8. W ramach Programu Uczestnicy uzyskają wsparcie merytoryczne Projektu w granicach możliwych do realizacji przez Operatora. Trzy Projekty wybrane przez Jury otrzymają Nagrody określone w § 11 ust. 1 Regulaminu za zajęcie I, II i III miejsca podczas wydarzenia kończącego Projekt (Demo Day).

III. UCZESTNICY

 1. Uczestnikiem Programu mogą być:
  • osoby fizyczne, zespoły, a także przedsiębiorcy w rozumieniu Ustawy Prawo Przedsiębiorców (Dz. U. 2018 poz. 646 ze zm.) z zastrzeżeniem, że zarówno osoba fizyczna, zespół, jak i przedsiębiorca, nie może prowadzić działalności gospodarczej celem rozwoju zgłaszonego z Projektu przez okres dłuższy niż 3 lata liczone od dnia:
  • wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w przypadku Uczestników będących przedsiębiorcami i jednocześnie osobami fizycznymi,
  • wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku Uczestników będących przedsiębiorcami, na których aktualne przepisy prawa nakładają obowiązek uzyskania wpisu do tego rejestru, do dnia zgłoszenia się do Programu na drodze wypełnienia Formularza Podstawowego.
 2. Uczestnicy nieprowadzący działalności gospodarczej zobowiązani są złożyć stosowne oświadczenie na wezwanie Operatora przekazane drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wskazany przez zgłaszającego w Formularzu Podstawowym lub podczas wypełniania Formularza Podstawowego.
 3. Uczestnik może wskazać maksymalnie 4 osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i/lub pełniące kluczowe role w Projekcie, które mogą zostać wskazane w Umowie Akceleracyjnej zawartej z Operatorem. Skład zespołu zgłoszonego do udziału w Programie z ramienia danego Uczestnika może za zgodą Operatora zostać zmieniony.

IV. WYKLUCZENIE Z UCZESTNICTWA

 1. Z uczestnictwa w Programie wyłączone są podmioty, które:
  • są lub były związane stosunkiem pracy z Operatorem i Organizatorem w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień rozpoczęcia rekrutacji do Programu;
  • spełniają lub w okresie roku poprzedzającego dzień rozpoczęcia rekrutacji, spełniały odpłatnie świadczenia na rzecz Operatora i Organizatora;
  • są lub w okresie 3 lat poprzedzających dzień rozpoczęcia rekrutacji do Programu były członkiem organu zarządzającego lub nadzorczego Operatora;
  • są lub w okresie 3 lat poprzedzających dzień rozpoczęcia rekrutacji do Programu były wspólnikiem, założycielem, udziałowcem lub akcjonariuszem Operatora;
  • pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są związane z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli z członkami zarządu Operatora.
 2. Powyższe postanowienie dotyczy również grup osób fizycznych, z których przynajmniej jedna spełnia kryteria wskazane w ustępie poprzedzającym oraz Spółek, w których przynajmniej jedna osoba spełniająca te kryteria jest członkiem organu zarządzającego lub nadzorczego lub też jest wspólnikiem, założycielem, udziałowcem, akcjonariuszem bądź jest beneficjentem zysków takiej osoby prawnej z innego tytułu posiadającym więcej niż 25% udziałów lub akcji w danym podmiocie.
 3. Akceptując Regulamin i zgłaszając Projekt na drodze Formularza Podstawowego zgłaszający oświadcza, że zarówno on, jak i wskazani przez niego członkowie zespołu Projektu spełniają warunki uczestnictwa dopuszczające do udziału w Programie oraz że wobec nich nie zachodzi żaden z przypadków wykluczenia wyróżniony w tym paragrafie.
 4. Operator ma prawo do wykluczenia Uczestnika na każdym etapie Programu w razie ujawnienia okoliczności uniemożliwiających jego dalszy udział w Programie, w razie wykrycia niespełniania kryteriów uczestnictwa w Programie w dowolnym czasie, lub w razie nieprzedstawienia przez Uczestnika wyjaśnień - zaakceptowanych przez Operatora - w zakresie zgodności zgłoszenia z Regulaminem na żądanie Operatora.
 5. Nieobecność i brak prezentacji podczas wydarzeń, o których mowa w §9 i §10 (Semi Demo Day i Demo Day) zakwalifikowanych na te wydarzenia Uczestników może skutkować wykluczeniem z uczestnictwa w Programie w zależności od decyzji Operatora.

V. ZGŁOSZENIE PROJEKTU DO PROGRAMU

 1. Skuteczne zgłoszenie Projektu następuje w formie elektronicznej poprzez wypełnienie i złożenie w terminie rekrutacji elektronicznego Formularza Podstawowego udostępnionego na stronie internetowej www.warsawbooster23.pl oraz, w przypadku otrzymania od Operatora Formularza Zaawansowanego, wypełnienie i złożenie elektronicznego Formularza Zaawansowanego. Przesłanie prawidłowo wypełnionego Formularza Podstawowego, skutkuje dopuszczeniem do oceny formalnej, o której mowa w §6 ust. 6-8.
 2. Zgłaszający może zgłosić do Programu więcej niż jeden Projekt, z uwzględnieniem, że w przypadku zakwalifikowania przez Jury do I części Akceleracji więcej niż jednego ze zgłoszonych Projektów, przedmiotem Akceleracji będzie tylko jeden z nich. Uczestnik decyduje, który Projekt zostanie przedmiotem Akceleracji.
 3. Zgłaszający jest zobowiązany do przekazania wyłącznie prawdziwych i aktualnych informacji w Formularzu zgłoszeniowym i akceptując Regulamin oświadcza, że nie narusza praw osób trzecich rozwijając zgłaszany Projekt.
 4. Operator zastrzega sobie prawo do wezwania zgłaszającego do uzupełnienia błędów formalnych i omyłek oraz przyznaje sobie prawo do wskazania w tym celu terminu odpowiedzi, po upływie którego zgłoszenie pozostaje bez dalszego rozpatrzenia.
 5. Operator ma prawo do weryfikacji informacji przekazywanych w Formularzach zgłoszeniowych.

VI. REKRUTACJA

 1. Zgłaszający przesyła Formularz Podstawowy znajdujący się na stronie internetowej www.warsawbooster23.pl nie później niż do dnia 23 czerwca 2023 roku do godziny 12:00, z zastrzeżeniem, że data może zostać zmieniona przez Operatora.
 2. W trakcie trwania rekrutacji Operator może przesłać autorom zgłoszeń Formularz Zaawansowany na wskazany w Formularzu Podstawowym adres mailowy. Otrzymanie Formularza Zaawansowanego nie oznacza pozytywnego przejścia oceny formalnej, na którą składa się spełnienie warunków opisanych w Regulaminie.
 3. Zgłaszający, który otrzyma wiadomość z Formularzem Zaawansowanym zobowiązany jest wypełnić i przesłać rzeczony formularz w terminie wskazanym w ust.1. powyżej.
 4. W sytuacji, gdy wypełnienie i przesłanie Operatorowi Formularza Podstawowego dokonane zostanie w dniu 23 czerwca br., czas na przesłanie dodatkowej ankiety może zostać wydłużony o maksymalnie dwa dni, tj. do dnia 25 czerwca br. do godziny 23:59.
 5. Materiały przesłane Operatorowi w procesie rekrutacji nie podlegają zwrotowi.
 6. Formalnej oceny Projektu zgłoszonego do Programu dokonuje Operator lub osoby przez niego wskazane.
 7. Formalna ocena Projektu dokonywana jest na podstawie informacji i oświadczeń dostarczonych w Formularzu Podstawowym oraz (uzupełniająco) w oparciu o dodatkowe informacje dostarczone w Formularzu Zaawansowanym.
 8. Formalna ocena Projektów rozpoczyna się na etapie Rekrutacji i dokonywana jest na podstawie weryfikacji zgodności Projektu z Regulaminem, a w szczególności stwierdzeniu, że:
  • przesłanie formularza zgłoszeniowego nastąpiło w terminie wyznaczonym przez Operatora,
  • zgłaszający oświadcza lub nie, że Projekt spełnienia wymogi uczestnictwa wskazane w §3 Regulaminu, wobec zgłaszającego nie ma zastosowania żaden z negatywnych warunków wskazanych w §4 Regulaminu.
 9. Zgłaszający Projekt, zakwalifikowany decyzją Jury do Programu, otrzyma od Operatora wiadomość elektroniczną na adres mailowy wskazany w Formularzu Podstawowym. W razie wątpliwości za wysłaną wiadomość poczytuje się wiadomość dostarczoną do serwera odbiorcy. Warunkiem przyjęcia zgłaszającego do Programu jest przesłanie Operatorowi (tą samą drogą, a więc na adres mailowy członka zespołu Operatora, z którego Zgłaszający Projekt otrzymał informację o kwalifikacji do Programu) w ciągu 48 godzin od daty wysłania wiadomości przez Operatora odpowiedzi, w której kandydat na Uczestnika potwierdza udział w Programie.
 10. Informacje o Projekcie oraz dane kontaktowe przekazane przez zgłaszających podlegają przetwarzaniu przez Operatora w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Programu opisanym w §14. Dane, o których mowa powyżej nie będą ujawniane osobom trzecim z wyłączeniem osób wyznaczonych przez Operatora, w tym członków zespołu Operatora, Organizatora, Doradców, Mentorów, Partnerów.

VII. WYBÓR PROJEKTÓW

 1. Ogłoszenie wyników naboru do Programu planowane jest na 30 czerwca br.
 2. Informacja o wyniku naboru (wskazanie wybranych Uczestników poprzez nazwę Projektu) zostanie udostępniona na stronie internetowej www.warsawbooster23.pl. Może ona pomocniczo być upubliczniona przy pomocy innych kanałów promocji (np. oficjalny profil Programu Warsaw Booster w serwisie Facebook).
 3. Wyboru 40 Uczestników Akceleracji dokonuje Jury Programu w oparciu o przygotowaną przez Operatora wyselekcjonowaną listę 60 zgłoszonych Projektów.
 4. Jury wybierze również 5 Projektów, które mogą wziąć udział w Programie na zasadach Ławki Rezerwowej.
 5. W przypadku, w którym jeden z 40 Uczestników I części Akceleracji Programu nie będzie mógł rozpocząć lub kontynuować Akceleracji, Operator może zaprosić do udziału w Akceleracji Projekt z Ławki Rezerwowej, zgodnie z kolejnością wyznaczoną przez Jury.
 6. W przypadku, w którym jeden z Uczestników I i II części Akceleracji nie może kontynuować Akceleracji, Operator może zaprosić do udziału w Akceleracji Projekt z Ławki rezerwowej i/lub z poprzednich części Akceleracji, zgodnie z kolejnością wyznaczoną przez Jury.
 7. Jury dokonuje wyboru Projektów autonomicznie na zasadzie konsensusu, kierując się kryteriami takimi jak:
  • dojrzałość (technologiczna, rynkowa, produktowa);
  • możliwość ochrony IP lub bariera wejścia chroniąca przed konkurencją;
  • komplementarność i kompetencje zespołu;
  • wielkość i kierunki rozwoju rynku docelowego;
  • time to market” (wyrażający gotowość rynku do przyjęcie nowego produktu/usługi w omawianym czasie);
  • przewagi konkurencyjne;
  • potencjał rozwoju;
  • model biznesowy;
  • wartości płynące z rozwoju startupu dla tkanki społecznej, środowiskowej i gospodarczej Miasta st. Warszawy;
  • skalowalność projektu w Polsce i za granicą;
  • odpowiedź na wyzwania miejskie, umieszczone na stronie internetowej programu www.
  • Waga kryteriów może być różna w zależności od etapów selekcji Projektów.
 8. Wstępnej selekcji następującej po naborze (wybór 60 Projektów) Operator dokonuje samodzielnie biorąc pod uwagę ogólną jakość aplikacji, wpisywanie się projektu w wyzwania miejskie komunikowane w czasie rekrutacji przez Operatora i, na ile to możliwe na podstawienie aplikacji, aspekty wyróżnione w §7 p.7 . Późniejszej merytorycznej oceny Projektów na każdym etapie Programu dokonuje Jury.
 9. Operator ma prawo na każdym etapie Programu żądać od Uczestników dodatkowych informacji dot. Projektu.
 10. Oceny Projektów dokonywane są podczas: selekcji następującej po naborze, Pre Semi Demo Day, Semi Demo Day oraz Demo Day Programu.

VIII. AKCELERACJA

 1. Łączny czas akceleracji dostępny dla Projektów uczestniczących w Programie obejmuje co najmniej 22 tygodnie i składa się w szczególności z 3 następujących części:
  Część I:
  1. warming-up – spotkanie inaugurujące program realizowane w formie of-line lub hybrydowej dla wszystkich Uczestników Programu, Ławki Rezerwowej, Partnerów, Organizatora Programu oraz Operatora;
  2. wykłady z elementami ćwiczeń - dostępne dla Uczestników Programu. W zajęciach grupowych będą mogły wziąć udział również Projekty, znajdujące się na Ławce Rezerwowej. Tematyka warsztatów zostanie określona po wyborze Uczestników mając na uwadze - w miarę możliwości Operatora - zgłaszane przez nich potrzeby i oczekiwania;
  3. Pre Semi Demo Day wewnętrzne spotkanie Jury służące wyborowi 20 Uczestników II części Akceleracji.
  Część II:
  1. warsztaty - w ramach warsztatów każdy Uczestnik otrzyma uzgodniony wspólnie z Operatorem indywidualny mini-challenge - zadanie do opracowania, stanowiące jedną z przesłanek wyboru przez Jury 10 Uczestników do III części akceleracji;
  2. Semi Demo Day.
  Część III:
  1. wsparcie indywidualne dla 10 Uczestników III części akceleracji w obszarach takich jak segmentacja rynku czy pozyskiwanie kapitału na dalszy rozwój Projektu;
  2. warsztaty;
  3. Demo Day.
 2. W toku akceleracji organizowane są także sesje mentoringowe – spotkania z przedstawicielami Partnerów.
 3. Warsztaty i inne elementy Akceleracji mogą być utrwalane cyfrowo przez Operatora, zaś wydarzenie publiczne dodatkowo udostępniane w Internecie do odtwarzania przez zainteresowanych odbiorców/publiczność, na co Uczestnicy wyrażają zgodę akceptując Regulamin.

IX. SEMI DEMO DAY

 1. Półfinał Programu Warsaw Booster’23 kończący II części Akceleracji (Semi Demo Day) planowany jest na dzień 19 października 2023 r. Forma wydarzenia zostanie określona przez Operatora.
 2. W wydarzeniu mogą wziąć udział przedstawiciele Organizatora, Partnerów oraz inne podmioty, w szczególności inwestorzy, reprezentanci ekosystemu innowacji i media.
 3. Celem wydarzenia jest ocena 20 prezentacji Projektów Uczestników. Prezentacja każdego Projektu z osobna przed Jury trwa około 3 minut.
 4. Jury może zadać pytania Uczestnikom prezentującym Projekty.
 5. Podczas wydarzenia Jury wybierze 10 finałowych Projektów, które przejdą do dalszej części Akceleracji.
 6. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany daty wydarzenia, o której poinformuje Uczestników z wyprzedzeniem.

x. DEMO DAY

 1. Finał Programu Warsaw Booster’23 kończący III część Programu (Demo Day) planowany jest na dzień 12 grudnia 2023 r. Forma wydarzenia zostanie określona przez Operatora.
 2. Podczas wydarzenia wybrani zostaną laureaci Programu, którym zostaną przyznane Nagrody.
 3. W wydarzeniu mogą wziąć udział przedstawiciele Organizatora, Operatora, inwestorzy, fundusze inwestycyjne, Mentorzy, media i Partnerzy oraz przedsiębiorcy zainteresowani współpracą z Uczestnikami.
 4. Celem wydarzenia jest ocena i promocja Projektów podczas ich prezentacji dla podmiotów uczestniczących w wydarzeniu.
 5. Operator określa wymaganą długość prezentacji i czas odpowiedzi na pytania, które Jury może zadawać Uczestnikom.
 6. Podczas finału, po prezentacjach 10 Projektów, Jury dokona oceny każdego z tych Projektów i wybierze 3 Laureatów Programu Warsaw Booster’23, wskazanych do otrzymania Nagrody. Jury będzie mogło wziąć pod uwagę postęp Projektów zaobserwowany w toku Programu, jakość i spójność wystąpień podczas wydarzenia, jak również zastosować wybrane kryteria z §7 ust. 7 Regulaminu.
 7. Projektom występującym w Demo Day mogą zostać przyznane Nagrody Uzupełniające, niezależnie od miejsca zajętego przez dany Projekt. O przyznaniu Nagród Uzupełniających decydują Operator, Partnerzy, Organizator Programu, którzy dane nagrody zaoferowali.
 8. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany daty wydarzenia, o której poinformuje Uczestników z wyprzedzeniem.

XI. PRZEKAZANIE NAGRÓD

 1. Laureatom Programu przyznane zostaną Nagrody w wysokości 45000 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych) brutto za pierwsze miejsce, w wysokości 30000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) brutto za drugie miejsce oraz 12500 zł (słownie: dwanaście tysięcy i pięćset złotych) brutto za zajęcie trzeciego miejsca.
 2. W zamian za przekazane Nagrody, Operator nie będzie rościł sobie względem Uczestnika, któremu je przyznano, żadnych praw, mających być ekwiwalentem Nagrody.
 3. Nagrody zostaną przekazane na rachunek bankowy:
  • w przypadku Uczestników będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej wskazany w treści potwierdzenia prowadzenia rachunku bankowego i wskazaniem właściciela rachunku bankowego
  • w przypadku Uczestników będących przedsiębiorcami, na których aktualne przepisy prawa nakładają obowiązek uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, oraz w przypadku Uczestników będących przedsiębiorcami i jednocześnie osobami fizycznymi, podlegających obowiązkowi wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - na rachunek (odpowiednio) spółki lub firmy widniejący w tzw. białej księdze płatników podatku VAT w przypadku płatnika VAT, o której mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 Nr 54 poz. 535 ze zm); i wskazanym w treści potwierdzenia prowadzenia rachunku bankowego i wskazaniem właściciela rachunku bankowego Oświadczenie, o którym mowa musi być dostarczone Operatorowi w terminie 5 dni kalendarzowych od wydarzenia Demo Day, o którym mowa w §10 Regulaminu.
 4. Jeśli Jury do otrzymania Nagrody wskaże Uczestnika będącego zespołem, który nie prowadzi działalności gospodarczej, aby otrzymać Nagrodę, Uczestnik ten zobowiązuje się do okazania Operatorowi umowy wspólników regulującej przeznaczenie środków finansowych z Nagrody oraz sposób wniesienia Nagrody do nowo utworzonej spółki, z zastrzeżeniem art. 173, ust.1, ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.) do dnia 28 grudnia 2023 r.
 5. Niespełnienie warunków wskazanych powyżej skutkuje niewypłaceniem Nagrody przez Operatora. Operator może w takim przypadku przekazać Nagrodę kolejnym zespołom zgodnie z kolejnością preferencji Jury wyrażonej podczas Demo Day.
 6. Nagrody należy przeznaczyć na rozwój Projektu.
 7. Wypłata Nagrody jest uwarunkowana złożeniem oświadczeniem Uczestnika o podjęciu działań na rzecz prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium m.st Warszawy, jeżeli w momencie przyznania Nagrody Uczestnik nie prowadzi działalności gospodarczej na terytorium miasta. st. Warszawy.
 8. Otrzymanie Nagrody jest uwarunkowane zaprezentowaniem Projektu w wydarzeniu Demo Day Programu, o którym mowa w § 10 Regulaminu przez przynajmniej jednego członka zespołu Uczestnika.
 9. W razie wystąpienia obowiązku płatnika podatku od nagrody leżącym po stronie Operatora, podatek taki zostanie zapłacony przez Operatora zaś od wartość Nagrody przelanej na wskazany przez Uczestnika rachunek bankowy kwota podatku zostanie potrącona i przekazana Urzędowi Skarbowemu. Uczestnik będący laureatem Nagrody zobowiązany jest na prośbę Operatora wyrażoną na drodze poczty elektronicznej na wskazany w zgłoszeniu adres mailowy do złożenia oświadczenia o danych identyfikacyjnych (w tym o miejscu zamieszkania) do celów podatkowych oraz do aktualizacji tych danych na wypadek zmian w terminie do końca roku podatkowego.
 10. Uczestnicy mogą otrzymać Nagrody Uzupełniające, które zostaną przekazane podczas finału Demo Day Programu, o którym mowa w § 10 Regulaminu.
 11. Nagroda Uzupełniająca, o ile zostanie przyznana, zostanie przekazana w formie określonej przez podmiot będący fundatorem Nagrody.
 12. W przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu, Uczestnik może zostać wezwany do zwrotu przyznanej Nagrody, Nagrody Uzupełniającej. W sytuacji, w której Nagroda, Nagroda Uzupełniająca nie została przekazana, Operator bądź Partner może wstrzymać jej przekazanie.

XII. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

 1. Uczestnicy na wezwanie Operatora zobowiązują się do podpisania Umowy Akceleracyjnej.
 2. Uczestnicy zobowiązują się do sumiennego i systematycznego udziału w Programie - w szczególności do udziału w sesjach merytorycznych, warsztatach grupowych i spotkaniach indywidualnych oraz do wykonywania zadań i prac domowych na czas.
 3. Uczestnik zobowiązany jest do odbycia minimum 3 godzin wsparcia mentoringowego w postaci konsultacji ze wskazanym/wskazanymi przez Operatora Mentorami uczestniczącymi w Programie. Nieodbycie 3 godzin konsultacji nie powoduje usunięcia Uczestnika z programu, ale może istotnie wpłynąć na ocenę zaangażowania Uczestnika w Program przez Jury.
 4. W przypadku nieobecności Uczestnika na zajęciach będących częścią kolejnych części Programu, Uczestnik zobowiązany jest do odrobienia zajęć w uzgodnionym z Operatorem terminie i formie.
 5. Jury ma prawo nie rozpatrywać kandydatury Uczestnika podczas wydarzeń określonych w § 9 i § 10 Regulaminu w przypadku niedotrzymania wymienionych wyżej obowiązków.
 6. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie Regulaminu w stosunku do Operatora na zasadach ogólnych.
 7. W przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu, Uczestnik może zostać wezwany do zwrotu przyznanej Nagrody lub Nagrody Uzupełniającej, jeżeli taką otrzymał. W sytuacji, w której Nagroda, Nagroda Uzupełniająca nie została przekazana, Operator bądź Partner może wstrzymać jej przekazanie Uczestnikowi. Zwrotu Nagrody Uczestnik dokonuje w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu noty na rachunek bankowy w niej wskazany.
 8. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za prawdziwość i aktualność informacji zamieszczonych w Formularzu Podstawowym i Formularzu Zaawansowanym, a także jakichkolwiek innych informacji przekazanych przez Uczestnika na prośbę Operatora lub z inicjatywy własnej. W razie powzięcia wiedzy przez Operatora, że Uczestnik przekazał nieprawdziwe informacje, Operator może zdyskwalifikować Uczestnika i wykluczyć go z udziału w Programie.
 9. Uczestnik zakwalifikowany do półfinału Semi Demo Day oraz finału Demo Day, o których mowa odpowiednio w § 9 i § 10 Regulaminu, obowiązany jest brać udział we wskazanych wydarzeniach. W razie wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności Uczestnik jest zobowiązany wskazać osobę, która spełni obowiązki uczestnictwa w wydarzeniach na zasadzie zastępstwa.
 10. O nałożeniu sankcji oraz dyskwalifikacji Uczestników Programie decyduje Operator. Operator przed podjęciem takiej decyzji umożliwi Uczestnikowi złożenie wyjaśnień. Od decyzji Operatora nie można się odwołać.

XIII. POUFNOŚĆ

 1. Uczestnik zgłaszając swój Projekt poprzez Formularz Podstawowy i Formularz Zaawansowany, jak również przekazując informacje na temat swojego Projektu w toku Programu zgadza się, że informacje te podlegać mogą wymianie, komentowaniu i obiegowi w ramach Programu celem udzielenia optymalnego wsparcia w procesie Akceleracji.
 2. Mając na uwadze światowe standardy akceleracji Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że informacje zgłaszane do podmiotów trzecich takich jak akceleratory, instytucje otoczenia biznesowego, fundusze VC, aniołowie biznesu, korporacje czy inkubatory mają zadanie promowania Projektu, nie są poufne i służą pozyskaniu wsparcia merytorycznego czy finansowego dla danego Projektu.

XIV. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, które będą gromadzone, przechowywane i przetwarzane w ramach niniejszego Programu jest Operator.
 2. Operator zapewnia, że dane osobowe Uczestników będą gromadzone, przetwarzane, przechowywane i wprowadzane do systemów informatycznych Operatora zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), i innymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych obowiązującymi w Polsce.
 3. Operator zobowiązuje się przy przetwarzaniu danych osobowych w ramach Programu, do zabezpieczania ich poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających odpowiedni poziom bezpieczeństwa, odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO oraz wydanych na jego podstawie przepisów krajowych z zakresu ochrony danych osobowych.
 4. Uczestnik będący uczestnikiem wydarzeń organizowanych w toku Programu, w szczególności wydarzenia Demo Day wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Operator informuje, iż może on powierzyć dane osobowe do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu związanym z realizacją Programu. Podwykonawca, o którym mowa w niniejszym ustępie musi spełniać te same wymogi i obowiązki, jakie zostały nałożone na Operatora w Umowie łączącej go z Organizatorem Programu, w szczególności w zakresie gwarancji ochrony powierzonych danych osobowych.
 6. Operator informuje, że może on udostępniać dane osobowe zwykłe, dotyczące Uczestników Programu dla Organizatora Programu, na podstawie zgody Uczestnika wyrażonej poprzez zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, w postaci: imię, nazwisko, adres email, numer telefonu, jak również nazwa firmy/produktu lub usługi, adres strony internetowej, w celu przekazywania newslettera z informacją o działaniach podejmowanych przez Urząd m.st. Warszawy w zakresie wspierania rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości oraz w celu realizacji zadań związanych ze wspieraniem działalności warszawskich startupów.
 7. Od momentu udostępnienia danych, o których mowa w ust. 6 powyżej, Prezydent m.st. Warszawy realizować będzie w stosunku do tych danych obowiązki administratora danych osobowych określone w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., dalej: RODO) oraz przepisach krajowych z zakresu danych osobowych, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych.
 8. Operator informuje, iż przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie Organizatora Programu, chyba, że obowiązek taki nakłada na Operatora prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Operator. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Operator informuje Organizatora Programu o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.
 9. Operator informuje, że po zakończeniu Programu albo na prośbę Uczestnika usunie dane osobowe osób aplikujących do Programu uzyskane od nich w związku z realizacją Programu w ciągu 10 dni od dnia zakończenia Programu, chyba że przepisy prawa nakładają na Operatora inny obowiązek w tym zakresie lub co innego wynika z Umowy łączącej Operatora z Organizatorem Programu, albo przetrzymywać je będzie za zgodą osób aplikujących do Programu wyrażoną faktem zaakceptowania Regulaminu przez okres 5 lat celem dalszego wsparcia i komunikacji z przedstawicielami danego Projektu - np. na potrzeby spotkań czy dodatkowej promocji dla absolwentów, a więc byłych Uczestników bądź kandydatów do Programu. W szczególności Operator informuje, że w zakresie, w jakim jest on zobowiązany do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją zadania publicznego, polegającego na realizacji Programu przez okres lat 5, licząc od początku roku następującego po roku, w którym realizowany był Program, będzie on przechowywał dane osobowe Uczestników w zakresie niezbędnym do prawidłowego prowadzenia wspomnianej powyżej dokumentacji przez okres lat 5, licząc od początku roku następującego po roku, w którym realizowany był Program.
 10. Cele oraz podstawy przetwarzania:
  • Dane osobowe Uczestników, oraz dane osobowe osób fizycznych przekazane przez Uczestników będących organizacjami pozarządowymi, będą gromadzone, przetwarzane, przekazywane i wprowadzane do systemów informatycznych Operatora wyłącznie w celu realizacji Programu, w celach promocyjno-informacyjnych (np. w celu podania do wiadomości publicznej sylwetek zwycięzców) na podstawie zgody i w celach rozliczenia należności podatkowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz w celu wywiązania się ze zobowiązań, wynikających z umowy zawartej przez Uczestnika poprzez przystąpienie do Programu i wyłącznie w zakresie z umowy tej wynikającym.
  • Dane osobowe Uczestników mogą być także przetwarzane przez Operatora w sytuacji, w której będą wymagały tego od niego przepisy powszechnie obowiązującego prawa, za czym przemawiać będzie prawnie uzasadniony interes Uczestników lub osoby trzeciej, lub też będzie to podyktowane działaniem w interesie publicznym.
  • Na podstawie i w celu realizacji Programu Operator przetwarzać będzie następujące kategorie danych osobowych: dane zwykłe, dane dotyczące przedsiębiorców, a także kandydatów na przedsiębiorców, w postaci: imię, nazwisko, nr telefonu/ numer komunikatora elektronicznego, adres e-mail, adres korespondencyjny, branża.
  • Operator informuje, że w przypadku kontroli, przeprowadzanej przez Organizatora Programu, dojdzie do przekazania dotyczących Uczestników danych osobowych do organu administracji publicznej - Prezydenta m.st. Warszawy - w zakresie i czasie niezbędnym do przeprowadzenia przedmiotowej kontroli.
  • Partnerzy Programu, na zasadach określonych w niniejszym paragrafie, mogą korzystać z danych kontaktowych Uczestnika w celach kontaktowych (uzyskanie opinii na temat Programu, innych projektów prowadzonych przez Partnerów, a także przesłanie informacji o innych inicjatywach), przy użyciu telefonu, poczty elektronicznej lub tradycyjnej, w trakcie trwania Programu na podstawie zgody na tego typu przetwarzanie danych osobowych, wyrażonej faktem przyjęcia Regulaminu. Udzielenie zgody jest dobrowolne i może ona zostać w każdym czasie odwołana. Odwołanie zgody jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Programie.
 11. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych gromadzonych, przetwarzanych i przechowywanych w ramach uczestnictwa w Programie Uczestnik może wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu wycofania zgody należy przesłać informację w tym zakresie na adres e-mail: mydata@startuphub.pl, w tytule podając nazwę Projektu zgłoszoną do Warsaw Booster oraz z dopiskiem “w związku z Programem Warsaw Booster”.
 12. Dane osobowe są zbierane na zasadzie dobrowolności, jednakże podanie danych w zakresie określonym Regulaminem jest warunkiem wzięcia udziału w Programie, gdyż ich przetwarzanie jest niezbędne dla Operatora, aby miał on możliwość przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i realizacji innych określonych w Regulaminie i Umowie zobowiązań względem danego Uczestnika. Przetwarzane dane osobowe Uczestników obejmują:
  • dane kontaktowe:
   • imię i nazwisko;
   • adres korespondencyjny;
   • numer telefonu i/lub ID komunikatora elektronicznego;
   • adres e-mail.
  • dane dotyczące uczestnictwa w Programie:
   • informacje o autorstwie Projektu
   • informacje o rezultatach rekrutacji
   • informacje o zgłoszonym Projekcie
 13. Każdy Uczestnik ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz wycofania zgody na ich przetwarzanie. W celu realizacji wskazanych w niniejszym ustępie praw oraz w razie jakichkolwiek innych pytań w zakresie danych osobowych Uczestnika, Uczestnik powinien przesłać wiadomość do Operatora na adres e-mail: mydata@startuphub.pl
 14. Każdy Uczestnik ma prawo, w szczególności w razie uporczywego nierealizowania przez Operatora obowiązków wskazanych w niniejszym Regulaminie, do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 15. Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania błędnych danych osobowych przez Uczestnika.
 16. Operator zastrzega sobie prawo do weryfikacji informacji przekazywanych w Formularzu zgłoszeniowym.
 17. Operator ma prawo przekazać dane umieszczone w Formularzu zgłoszeniowym bądź pozyskane w toku akceleracji podmiotom trzecim dla potrzeb realizacji Programu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz na podstawie zgody Uczestnika wyrażonej w Formularzu zgłoszeniowym.

XV. ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

 1. Każdy z Uczestników poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości, i zgadza się na możliwość rejestracji dźwięku i obrazu, które mogą obejmować jego wizerunek, głos i być opatrzone jego imieniem, nazwiskiem, funkcją w Projekcie i nazwą Projektu podczas wszystkich spotkań i wydarzeń związanych z Programem oraz w razie emisji danych wydarzeń w Internecie.
 2. Zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku w rozumieniu art. 81 Praw autorskich i praw pokrewnych jest nieodpłatne, wielokrotne, nieograniczone terytorialnie ani czasowo.
 3. Spotkania merytoryczne mogą być rejestrowane przez Operatora celem zbudowania biblioteki wiedzy o Programie. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku i głosu w ramach tych nagrań, zaś Operator może je upubliczniać w wąskim zakresie innym Uczestnikom i tylko osobom zaangażowanym w realizację Programu.
 4. Uczestnik akceptuje także, że powstałe z udziałem wizerunku członków zespołu Uczestnika materiały audiowizualne będą mogły być utrwalane (wraz z kadrowaniem, kompozycją i postprodukcją bez konieczności przedstawienia Uczestnikowi do akceptacji produktu końcowego), a następnie rozpowszechniane w celu promocji Programu przez Organizatora Programu w druku i zapisie cyfrowym w publicznym odtwarzaniu, wyświetlaniu w mediach i sieciach bezpośredniego dostępu, jak Internet. Operator jest upoważniony do przekazywania utworów, w których utrwalony został jego wizerunek, innym podmiotom w celach promocyjno-informacyjnych.
 5. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku w sposób i w zakresie określonym w niniejszym paragrafie przez Operatora, Organizatora Programu oraz Partnerów.
 6. Operator informuje, że jeśli w ramach działań, podejmowanych na podstawie i w zgodzie z niniejszym paragrafem dojdzie do gromadzenia, przetwarzania, przekazywania lub przechowywania danych osobowych Uczestnika, Operator będzie dokonywał tego typu czynności na podstawie prawnie uzasadnionego interesu.

XVI. PRAWA OSÓB TRZECICH

 1. Zgłaszający poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, oświadcza, że zgłoszony Projekt nie będzie zawierać treści naruszających prawo lub niezgodnych z dobrymi obyczajami oraz że nie będzie naruszać praw osób trzecich wynikających z właściwych przepisów prawa polskiego lub prawa innych państw (w szczególności praw własności intelektualnej, przepisów o ochronie informacji niejawnych).
 2. Zgłaszający poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, oświadcza, że Projekt nie jest obciążony prawami osób trzecich w tym prawami rzeczowymi, roszczeniami z tytułu z tytułu poręczenia lub zabezpieczenia. W przypadku gdyby do praw, o których mowa powyżej uprawniona byłaby osoba trzecia, Uczestnik zobowiązuje się wskazać taką osobę i przedstawić Operatorowi zgodę takiej osoby na udział Uczestnika w Programie. Zgoda musi być wyrażona w formie pisemnej lub za pośrednictwem komunikacji elektronicznej w sposób niebudzący zastrzeżeń Operatora.
 3. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich za ewentualne naruszenia ich praw.

XVII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 2. Operator zastrzega sobie prawo ustalenia i dokonywania zmian w harmonogramie Programu pod względem dat organizacji danych wydarzeń bez konieczności podania przyczyny.
 3. Operator zastrzega sobie prawo w szczególnie uzasadnionych przypadkach, do zmiany zasad rekrutacji do Programu, w szczególności zmiany takie mogą objąć liczbę Projektów zakwalifikowanych do Programu.
 4. Operator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, przy czym zmiany Regulaminu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Programu.
 5. Operator i Partnerzy nie pokrywają ani nie zwracają kosztów związanych z udziałem w Programie, w szczególności kosztów transportu, zakwaterowania i wyżywienia.
 6. Regulamin dostępny jest na stronie:www.warsawbooster23.pl oraz w siedzibie Operatora.
 7. Wszystkie szczegółowe informacje na temat Programu znajdują się na stronie internetowej www.warsawbooster23.pl. Informacje mogą też zostać udzielone drogą mailową. Zapytania należy składać na adres e-mail warsawbooster@startuphub.pl
 8. Regulamin został sporządzony w jednej wersji językowej (polskiej) i może być przetłumaczony w równobrzmiące formie na język angielski, przy czym polska wersja będzie rozstrzygająca.
 9. W sprawach interpretacji zapisów i wymagań regulaminowych decyzje podejmuje Operator.

ZAŁĄCZNIK NR 1

WZÓR FORMULARZA PODSTAWOWEGO

 1. Podaj nazwę swojego Projektu (nazwa zostanie wykorzystana również w materiałach promocyjnych programu Warsaw Booster 2023)
 2. Imię
 3. Nazwisko
 4. Adres email
 5. Rola w Projekcie
 6. ID najczęściej używanego komunikatora lub numer telefonu
 7. Mam firmę (spółkę lub jednoosobową działalność)
 8. Podaj nazwę firmy
 9. Podaj jej numer KRS
 10. Podaj jej numer NIP
 11. Strona internetowa Twojego Projektu (po przecinku można podać 3 linki)
 12. Miasto, w którym działasz/siedziba
 13. Data założenia firmy (lub umowny czas startu Projektu bez własnej firmy):
 14. Opisz krótko swoją koncepcję/Projekt (max. 400 znaków ze spacjami; w sposób, który jest czytelny i zrozumiały dla nieinżyniera)
 15. Wskaż główne obszary Twojego Projektu (max. 3)
  • Sztuczna inteligencja (AI)
  • Internet rzeczy (IoT)
  • Analiza wielkich zbiorów danych (big data)
  • Przetwarzanie danych w chmurze obliczeniowej (cloud computing)
  • Uczenie maszynowe (machine learning)
  • Wirtualna rzeczywistość (VR) i rozszerzona rzeczywistość (AR)
 16. Opisz krótko, jakiego wsparcia/jakiej wartości szukasz w akceleratorze? (max. 400 znaków)
 17. Zamieść opis Twojego rozwiązania. Opis może być wykorzystany w celach promocji (napisany w trzeciej osobie l. pojedynczej, max. 500 znaków ze spacjami)
 18. Facebook (prosimy o podanie taga: @)
 19. LinkedIN (prosimy o podanie pełnej nazwy strony firmowej)
 20. Twitter (prosimy o podanie taga: @)
 21. Instagram (prosimy o podanie taga: @)
 22. Logo (prosimy o udostępnienie linku do pliku w celu promocji projektu) * niniejszym udzielam zgody na nieodpłatne posługiwanie się logo w celach promocyjnych
 23. Czy prowadzenie dalszej komunikacji z naszej strony drogą mailową oraz za pośrednictwem formularza w google forms będzie dla Was dostępne (w zakresie ewentualnych niepełnosprawności lub dysfunkcji)?

Zgody (zgody z gwiazdką obowiązkowe)

box 1 Niniejszym potwierdzam, że zapoznałam/zapoznałem się i akceptuję regulamin [link] Programu Warsaw Booster 23, spełniam warunki uczestnictwa oraz nie zachodzą wobec mojej firmy i/lub mojego zespołu okoliczności wykluczające. Oświadczam ponadto, że podlegający zgłoszeniu Projekt działa na rynku do 3 lat (licząc od daty zarejestrowania działalności gospodarczej lub startu Projektu lub firmy), zaś członkowie mojego zespołu nie są powiązani z fundacjami będącymi Operatorem Programu *

box 2 Zgadzam się, by zespół i eksperci Programu kontaktowali się ze mną w sprawie Projektu na podany adres e-mail lub podany ID komunikatora/ numer telefonu, zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne i ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.

box 3 Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przekazywanie informacji o zgłaszanym przeze mnie Projekcie, danych osobowych, w tym danych kontaktowych zawartych w Formularzu zgłoszeniowym w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji programu dla Operatora i Organizatora Programu, a także specjalistów zaangażowanych w Program i członków Rady Konsorcjum. *

box 4 Wyrażam zgodę na przekazywanie moich zwykłych danych osobowych dla m.st. Warszawy w postaci: imię, nazwisko, adres email, numer telefonu, jak również nazwa firmy/produktu lub usługi, adres strony internetowej, a także na przetwarzanie tych danych osobowych przez m.st. Warszawę w celu przekazywania newslettera z informacją o działaniach podejmowanych przez Urząd m.st. Warszawy w zakresie wspierania rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości oraz w celu realizacji zadań związanych ze wspieraniem działalności warszawskich startupów.

box 5 Znane mi są i akceptuję zasady polityki prywatności chroniące podane przeze mnie dane w niniejszym Formularzu Zgłoszeniowym, które dostępne są pod adresem [link] *

box 6 Czy prowadzenie dalszej komunikacji z naszej strony drogą mailową oraz za pośrednictwem formularza w google forms będzie dla Was dostępne (w zakresie ewentualnych niepełnosprawności lub dysfunkcji)?

box 7 podmiot nie jest wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (UE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy oraz w rozporządzeniu Rady (UE ) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających albo nie jest wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę prowadzoną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

ZAŁĄCZNIK NR 2

FORMULARZ ZAAWANSOWANY

Nazwa Projektu (wskazana w Formularzu Podstawowym)

Numer rejestracyjny KRS (polski lub zagraniczny)

Numer NIP

Opis problemu, który Twoje rozwiązanie adresuje

Szczegółowy opis Twojego rozwiązania (jak Twój Projekt rozwiązuje ww. problem, opisz innowacyjności technologii/ produktu/ usługi)

Obecny etap rozwoju firmy/Projektu (opisz krótko dojrzałość technologiczną i produktową)

Czy Twój Projekt odpowiada na wyzwania miejskie opublikowane na stronie programu (link)? Jeśli tak, wskaż odpowiednią kategorię wyzwań.

Jaki następny etap rozwoju chcecie osiągnąć (opisz krótko cel Projektu na rok 2023-2024)

Uzasadnij wielkość i kierunki rozwoju rynku docelowego

Czy rynek jest gotowy natychmiast przyjąć Twoje rozwiązanie (wskaż przesłanki zapotrzebowania rynkowego), czy też czas na Twoje rozwiązanie dopiero nadchodzi (określ kiedy i pod jakimi warunkami)

Określ model biznesowy i krótko uzasadnij perspektywy jego skalowalności

Krótko omów główną konkurencję (ze wskazaniem linków do stron internetowych tych konkurentów)

Określ i wyjaśnij Twoją główną przewagę konkurencyjną

Czy Twój Projekt ma przewagi po stronie własności intelektualnej i know-how? Jeśli tak, to jakie?

Co jest największym wyzwaniem dla konkurentów w dorównaniu Twojej ofercie (opisz krótko bariery wejścia dla konkurentów).

Opisz pozytywne oddziaływanie swojego rozwiązania na sytuację społeczną i ekonomiczną miasta Warszawy i gospodarki

Opisz krótko kompetencje i doświadczenie Twojego zespołu (wraz z linkami do profilów LinkedIn, jeśli istnieją)

Jaki jest główny deficyt Twojego Projektu i jakie kompetencje należy pozyskać do Zespołu w pierwszej kolejności?

Jakie finansowanie do tej pory Projekt pozyskał (data, wartość, źródło)?

Jakiej wielkości finansowania poszukuje Wasz Projekt i jak pozyskane środki finansowe planujecie spożytkować?

Link do krótkiego video (60s) opisującego Wasz Projekt lub do krótkiego przedstawienia się (jeśli to możliwe - na tle ważnego dla Was miejsca w Warszawie:)

Linki do prezentacji / pitchdecka

Linki do dodatkowych materiałów pozwalających lepiej zrozumieć i ocenić Projekt (np. zachęcamy do przesłania krótkiej wideo-wizytówki z ulubionego miejsca w Warszawie)

Na jakich obszarach chciałbyś/chciałabyś się skoncentrować podczas akceleracji?

Szczegółowa analiza rynku

Szczegółowa analiza konkurencji

Tworzenie planu operacyjnego

Przygotowanie strategii sprzedażowej

Analiza możliwości pozyskania finansowania

Pozyskiwanie kapitału i oczekiwania różnego rodzaju inwestorów (BA, seed, VC, CVC)

Przygotowanie strategii marketingowej i PR

Przygotowanie prezentacji inwestycyjnej

Warsztaty z klauzul umowy inwestycyjnej i przygotowanie formalno-prawne z relacji inwestorskich

Ochrona wartości intelektualnej

Strategia wejścia na rynek

Branding

Zarządzanie zespołem

Zarządzanie projektami

Relacje z inwestorami

Przemówienia publiczne, mowa ciała

Inne (wielokrotne pole do uzupełnienia)

● Ile osób będzie aktywnie zaangażowanych w pracę w akceleratorze? ● W jakim języku zrozumiałe będą dla Ciebie szkolenia i spotkania? o Język angielski o Język polski o oba języki są dla mnie zrozumiałe ● Czy wyrażasz zgodę, aby zajęcia w Programie prowadzone były w języku angielskim? ● Jak dowiedziałeś/dowiedziałaś się o naszym akceleratorze? o Social media o Email o Informacja w mediach o Od znajomego/współpracownika o Podczas wydarzenia środowiskowego

Zgody (zgody z gwiazdką * są obowiązkowe)

box 1: Wypełniając formularz zapoznałem/am się z Regulaminem Programu Warsaw Booster’23 akceptuję go i treść oświadczeń w nim wskazanych. *

ZAŁĄCZNIK NR 3

WZÓR UMOWY AKCELERACYJNEJ

UMOWA AKCELERACYJNA

dotycząca udziału w projekcie pod nazwą: “WARSAW BOOSTER ‘21-23” (dalej Projekt), w ramach zadania publicznego realizowanego przez Operatora na podstawie umowy z M. St. Warszawą o realizację zadania publicznego nr UMIA/RG/B/IX/2/2/10/2021,

zawarta w dniu ............................ ……………..w Warszawie

pomiędzy:

FUNDACJĄ STARTUP HUB POLAND siedziba: ul. Senatorska 2, 00-075 Warszawa, numer KRS: 0000433935, NIP 5213637149, REGON 146312580, strona www: https://startuphub.pl, reprezentowaną przez……………………………….

FUNDACJĄ KOALICJI NA RZECZ POLSKICH INNOWACJI siedziba: ul. Banderii 4/162, 01-164 Warszawa, numer KRS: 0000584525, NIP: 9571081798, REGON: 362953550, strona www: https://koalicjadlainnowacji.pl reprezentowaną przez……………………………….

FUNDACJĄ MOBILE OPEN SOCIETY THROUGH TECHNOLOGY (MOST) siedziba: ul Siewierska 16a/14, 02-360 Warszawa, numer KRS: 0000176103, NIP 5213276504, REGON 015618056 , strona www: www.fundacjamost.pl, reprezentowaną przez……………………………….

łącznie reprezentowanymi przez:

……………………………………………………………………………….……………..…………. na mocy pełnomocnictwa,

łącznie zwanymi dalej “Konsorcjum” lub “Operatorem”,

a (Wypełnić, jeśli Uczestnik jest Spółką)

………………………………………………. z siedzibą w ……..…….., ul. …………………. nr domu ….. nr lok. ….., kod pocztowy: ..-… ………………….., legitymującą się nr KRS: ………………………, NIP: …………………, REGON: ……………………….,

reprezentowaną przez: …………………………………………………………

(Wypełnić, jeśli Uczestnik jest osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą)

Panem/Panią …………………………………., zamieszkałym/ą w …………………….., przy ul. ……………………………. nr domu: ……, nr lok.: ……, kod pocztowy: ..-… ……………………., legitymującym/ą się dowodem osobistym o nr: … …………, a także posiadającym/ą nr PESEL: ……………………………………………………..

prowadzącym/ą jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą: ………………………………………………., posiadającym nr NIP:…………………., REGON: …………………………………………………,

(Wypełnić, jeśli Uczestnik jest osobą fizyczną lub grupą do 4 osób fizycznych uczestniczących w Programie wspólnie)

1) Panem/Panią …………………………………., zamieszkałym/ą w …………………….., przy ul. ……………………………. nr domu: ……, nr lok.: ……, kod pocztowy: ..-… ……………………., legitymującym/ą się dowodem osobistym o nr: … …………, a także posiadającym/ą nr PESEL: …………………………………………………….. 2) Panem/Panią …………………………………., zamieszkałym/ą w …………………….., przy ul. ……………………………. nr domu: ……, nr lok.: ……, kod pocztowy: ..-… ……………………., legitymującym/ą się dowodem osobistym o nr: … …………, a także posiadającym/ą nr PESEL: …………………………………………………….. 3) Panem/Panią …………………………………., zamieszkałym/ą w …………………….., przy ul. ……………………………. nr domu: ……, nr lok.: ……, kod pocztowy: ..-… ……………………., legitymującym/ą się dowodem osobistym o nr: … …………, a także posiadającym/ą nr PESEL: …………………………………………………….. 4) Panem/Panią …………………………………., zamieszkałym/ą w …………………….., przy ul. ……………………………. nr domu: ……, nr lok.: ……, kod pocztowy: ..-… ……………………., legitymującym/ą się dowodem osobistym o nr: … …………, a także posiadającym/ą nr PESEL: ……………………………………………………..

zwanym(i) dalej „Uczestnikiem”.

łącznie zwane dalej “Stronami”; o następującej treści:

§ 1 Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem niniejszej Umowy (dalej jako: “Umowa”) jest uregulowanie wzajemnych praw i obowiązków Stron, w związku z realizacją przez Konsorcjum Programu „Miejski program akceleracyjny Warsaw Booster” w ramach umowy zawartej przez Konsorcjum z M. St. Warszawą o realizację zadania publicznego nr UMIA/RG/B/IX/2/2/10/2021, zwanego dalej „Zadaniem”, lub “Programem”. Umowa określa zasady współpracy między Stronami przy realizacji Zadania. 2. Strony stwierdzają zgodnie, że Umowa została zawarta w celu realizacji Zadania. 3. Strony stwierdzają zgodnie, że Umowa została zawarta na czas określony do dnia 31 grudnia 2023 roku. § 2 Warunki Umowy 1. Umowa zawierana jest w związku z postanowieniami Regulaminu Programu Warsaw Booster’23, dostępnym na stronie www.warsawbooster23.pl, zwanym dalej “Regulaminem”, i w celu jego wykonania. 2. Znaczenie wszystkich nazw pisanych w niniejszej Umowie wielką literą jest określone w Regulaminie i pozostaje takie samo na gruncie niniejszej Umowy. 3. Jednocześnie z zawarciem niniejszej Umowy Uczestnik oświadcza, że zna i akceptuje Regulamin, którego aktualna wersja dostępna jest na stronie ______________________, w szczególności oświadcza, że spełnia warunki udziału w Programie oraz nie zachodzą wobec niego żadne z określonych w §4 Regulaminu okoliczności wykluczające z udziału w Programie. Uczestnik zobowiązuje się tym samym do przestrzegania Regulaminu w jego aktualnym brzmieniu, dostępnym pod wskazanym w niniejszym ustępie adresem internetowym. 4. Uczestnik, będący Spółką oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie przez osoby fizyczne, wskazane przez niego do udziału w Programie (dalej jako: “Osoby wskazane do udziału w Programie”), postanowień Regulaminu i niniejszej Umowy. Uczestnik i Konsorcjum zgodnie oświadczają, że wszelkie roszczenia tychże osób fizycznych, jakie mogłyby im przysługiwać z jakiegokolwiek tytułu w związku z ich udziałem w Programie, względem Konsorcjum lub Urzędu Miasta St. Warszawy, scedowane zostają na Uczestnika i osoby te będą mogły dochodzić tychże roszczeń wyłącznie od Uczestnika. 5. Uczestnik informuje, a Konsorcjum przyjmuje do wiadomości, iż do udziału w Programie wskazane są następujące osoby fizyczne: a. b. c. d. 6. Osoby fizyczne, nie będące stroną Umowy z Operatorem i osoby fizyczne, których Uczestnik, będący Spółką nie wskazał w ust. 4 powyżej do udziału w Programie, nie mają prawa wstępu na spotkania organizowane przez Operatora. § 3 Obowiązki i uprawnienia Stron